KLACHTENCOMMISSIE

Klachtenprocedure

Hieronder vindt u de klachtenprocedure van onze school, om de klachtenprocedure van de Bisschop Möller Stichting te downloaden klik hier.

Voorwaarden

 • Alle stappen worden gezet met medeweten van alle partijen;
 • Iedere klacht wordt serieus genomen.
 • Bij de afwikkeling en/of behandeling van de klacht dient een hoge mate zorgvuldigheid betracht te worden.
 • Een klacht hoort altijd terecht te komen en besproken te worden bij/met degene wie de klacht betreft of aangaat.
 • Er wordt tijdens het gesprek een afspraak gemaakt over het terugkoppelen.
 • Klachten t.a.v. het beleid, moeten getoetst worden op de ontvankelijkheid, voor ze in behandeling genomen worden. Dat toetsen gebeurt door de directie en de personeels- of oudergeleding van de MR.
 • Oplossingen aangaande klachten mogen nooit in tegenspraak zijn met het beleid of de geldende afspraken.


Doel

 • Het stroomlijnen van klachten, om er voor te zorgen dat de klachten op de juiste plaats en met de juiste persoon opgelost dan wel besproken worden.
 • Iedereen die bij de school betrokken is, de kans geven, om eventuele klachten voor te leggen.
 • Het voorkomen dat klachten besproken gaan worden in informele circuits.


Inhoud

De inhoud geeft de route aan die moet worden gevolgd als een klacht niet opgelost kan worden bij degene die de klacht aangaat of betreft. Elke stap wordt met medeweten van de betrokkenen besproken.

Een klacht betreffende een leerkracht, ingebracht door een ouder

 • De ouder bespreekt altijd eerst de klacht met de betreffende leerkracht.
 • Hierna kan de klacht terecht komen bij de directeur.
 • De klacht proberen op te lossen met de leerkracht, de directie en de ouders.
 • Daarna kan men bij de schoolcontactpersoon terecht.
 • Hierna treedt de klachtenprocedure van de Stichting in werking.


Een klacht over de opvang/begeleiding van het kind, ingebracht door een ouder

 • Zelfde procedure als boven.


Een klacht over het beleid van de school

 • Deze klacht wordt voorgelegd aan de directeur van de school.
 • In tweede instantie wordt de klacht voorgelegd aan de MR.
 • Daarna kan men bij de schoolcontactpersoon terecht.
 • Hierna treedt de klachtenprocedure van de Stichting in werking.


Een klacht over de arbeidsomstandigheden van de school

 • De klacht wordt eerst besproken met de directeur.
 • De klacht wordt neergelegd bij de preventiemedewerker.
 • In laatste instantie kan men bij het bestuur terecht.


Een klacht van een personeelslid over een collega

 • De klacht wordt eerst met de collega besproken.
 • In tweede instantie komt de klacht bij de directeur.
 • De directie en betrokkenen bespreken de klacht samen.
 • Daarna kan men bij de schoolcontactpersoon terecht.
 • Hierna treedt de klachtenprocedure van de Stichting in werking.


Een klacht van een personeelslid over de directeur

 • De klacht wordt eerst met de directeur besproken.
 • In tweede instantie met de voorzitter van het college van bestuur en vervolgens met de schoolcontactpersoon.
 • Hierna treedt de klachtenprocedure van de Stichting in werking.


Een klacht over het functioneren van een geleding ingebracht door een ouder, personeelslid, of andere geleding

 • De klacht wordt ingebracht en behandeld bij de betreffende geleding.
 • In tweede instantie bij de directeur.
 • In derde instantie bij de MR.
 • Daarna kan de klacht besproken worden met de schoolcontactpersoon.
 • Hierna treedt de klachtenprocedure van de Stichting in werking.


Een klacht over een personeelslid gericht aan een lid van een geleding

 • Betrokken lid verwijst melder naar de klachtenprocedure zoals die op school wordt gehanteerd.


Een klacht van een leerkracht over een ouder

 • De leerkracht bespreekt dit met de ouder.
 • De leerkracht bespreekt de klacht in de bouw.
 • De leerkracht bespreekt de klacht met de directie.


Een klacht betreffende seksuele intimidatie

 • Zie hiervoor het veiligheidsbeleid op Stichtingsniveau.


Middelen

 • Klachtenregeling van Primair Onderwijs van de BMS.
 • Afspraken en regels behorend bij het schoolplan/schoolreglement.
 • Algemene informatie m.b.t. klachten op school d.m.v. brochures of internetsites zoals: www.kennisnet.nl


Algemene opmerking

 • Indien, na het volgen van de procedures geen oplossing gevonden is, bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van externe expertise.
 • De school is via de Stichting aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor Katholiek Onderwijs in Den Haag.

St. Gregoriusschool     Van der Looswei 4, 8615 LV Blauwhuis     t 0515 - 57 92 62     info@gregoriusschool.nl