MR, SAC EN OV

Medezeggenschapsraad (MR)

In overeenstemming met de huidige wet- en regelgeving is ook bij de St. Gregoriusschool een medezeggenschapsraad (MR) actief. De MR bestaat uit vier personen, waarvan twee leerkrachten en twee ouders. De zittingstermijn is drie jaar. Iedere leerkracht of ouder kan zich kandidaat stellen. Wanneer er meerdere kandidaten zijn volgen verkiezingen.
De MR denkt, praat en beslist mee over zaken die school aangaan over aspecten als visie, de jaarlijkse begroting, onderwijskundige plannen, personele aspecten en allerlei andere concrete zaken. De MR speelt een centrale rol bij de besluitvormingsprocessen op school.

Op de St. Gregoriusschool is sprake van een goede samenwerking tussen directie, SAC en MR. Dat is van groot belang, want allen hebben een rol in de ontwikkeling van de St. Gregoriusschool in zijn algemeenheid en het kind in het bijzonder.

School Advies Commissie (SAC)

De School Advies Commissie houdt zich bezig met het goed laten functioneren van de school op het gebied van identiteit, onderwijs en opvoeding. De School Advies Commissie staat met raad en daad de directeur bij op deze terreinen.

De SAC bestaat uit tenminste drie leden. Één lid is op voordracht van de Oudervereniging. De overige leden zijn gekozen op basis van coöptatie (gekozen door zittende leden).

 De zittingstermijn van de leden is vier jaar. De SAC vergadert als regel één keer per acht weken gezamenlijk met de Medezeggenschapsraad. Na het gezamenlijke deel vergaderen beide nog apart.

Één keer per jaar wordt er gezamenlijk met de MR, OV en het team vergaderd.

Oudervereniging (OV)

De Oudervereniging is de vertegenwoordiging van alle ouders van leerlingen van de St. Gregoriusschool. Iedere ouder/verzorger is automatisch lid van de vereniging als men een kind op school heeft. Het OV-bestuur bestaat uit vijf ouders en komt gedurende het schooljaar ongeveer zes keer bij elkaar om diverse activiteiten te bespreken en voor te bereiden.

De OV organiseert en coördineert in samenwerking met de directie, team en ouders een aantal onderwijsondersteunende activiteiten, zoals o.a. het Sinterklaasfeest, de sportmiddag, de schoolreisjes en het patatfeest en de afscheidsavond van groep 8.

Meer informatie over de MR, SAC en OV kunt u vinden in de Schoolgids.
 

St. Gregoriusschool     Van der Looswei 4, 8615 LV Blauwhuis     t 0515 - 57 92 62     info@gregoriusschool.nl